Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego (zwanym dalej „Blogiem magazynyenergii24h.pl”), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu SunSol Sp. z o.o. (zwanego dalej „SunSol”) mieszczącego się przy ul. Ludwika Mierosławskiego 21, 80-430 Gdańsk, o numerze NIP: 957-109-07-68.
2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Blogu magazynyenergii24h.pl, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

§2
KORZYSTANIE Z BLOGA magazynyenergii24h.pl

1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu magazynyenergii24h.pl jest bezpłatne.
2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
4. Komentarze na blogu magazynyenergii24h.pl są moderowane przez SunSol.
5. SunSol zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
6. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
a) zawierają wulgaryzmy,
b) obrażają SunSol, komentujących lub inne osoby,
c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
e) ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.
7. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
8. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarz:
a) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
b) wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
c) propagujących przemoc;
d) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
e) zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga magazynyenergii24h.pl, w tym treści o charakterze reklamowym;
f) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
g) mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
h) niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
10. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w §2 pkt. 6 i 9, SunSol zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora. W skrajnych bądź powtarzających się przypadkach, SunSol zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Bloga magazynyenergii24h.pl i powiadomienia go o powodach podjęcia takiej decyzji.
11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga magazynyenergii24h.pl oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

§3
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności.

§4
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu magazynyenergii24h.pl posiada SunSol oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga magazynyenergii24h.pl.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga magazynyenergii24h.pl, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu magazynyenergii24h.pl stanowią własność SunSol lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§5
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dane i informacje zawarte platformie Blogu magazynyenergii24h.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. SunSol nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu magazynyenergii24h.pl.
2. SunSol nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu magazynyenergii24h.pl przez jej użytkowników.
3. SunSol nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga magazynyenergii24h.pl danych osobowych osób trzecich.
4. SunSol dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga magazynyenergii24h.pl, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
5. SunSol zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu magazynyenergii24h.pl. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
6. SunSol zastrzega, że w przypadku Bloga magazynyenergii24h.pl dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
7. Blog magazynyenergii24h.pl może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. SunSol nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, SunSol może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga magazynyenergii24h.pl, należy przesyłać na adres e-mail: biuro@sunsol.pl.
3. SunSol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Blogu magazynyenergii24h.pl.